Regulamin księgarni

Zamówienia

 1. Sklep Internetowy LITERKA.co.uk, zwany dalej Sklepem, przyjmuje Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej. Zamawiający powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Przedmiot zamówienia zwany dalej Produktem znajduje się w katalogu Produktów zamieszczonych na stronie www.literka.co.uk i obejmuje między innymi: książki, podręczniki, materiały dydaktyczne.
 2. Zamówień można dokonywać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.literka.co.uk
 3. Przed złożeniem Zamówienia, Klient może założyć konto w Sklepie lub podać dane wymagane do realizacji zamówienia tj. imię i nazwisko, adres wysyłki, ewentualnie adres do rachunku, i kontakt (email, numer telefonu).
 4. W trakcie składania Zamówienia klient dokonuje: wyboru zamawianych Produktów, wyboru sposobu i adresu dostawy, wyboru płatności.
 5. Złożone Zamówienie, przed przyjęciem do realizacji musi zostać potwierdzone. Potwierdzenie następuje, gdy zostanie autoryzowana transakcja kartą lub Paypal.Po złożeniu Zamówienia, Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia przez Sklep. Powiadomienie odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia.
 7. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po uzyskaniu potwierdzenia zapłaty. Jeżeli w ciągu 7 dni (siedmiu dni) od daty złożenia Zamówienie nie zostanie zapłacone to zamówienie zostanie anulowanie.
 8. Zamówienie jest wysyłane do 7 (siedmiu) dni roboczych od momentu uzyskania potwierdzenia zapłaty.

Zmiany w zamówieniach

 1. Klient może dokonać zmian w Zamówieniu kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@literka.co.uk lub telefonicznie pod numerem (+44) 7849132531
 2. Klient może dokonać zmiany w zamówieniu lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono jeszcze wysłane

Płatność

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto.
 2. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.
 3. Formą płatności za zamówione Produkty jest płatność kartą przez system PayPal (nie ma konieczności rejestracji konta w systemie PayPal).

Dostawa

 1. Sposoby dostawy oraz czas dostawy i koszty przesyłki Produktów podane są bezpośrednio przy składaniu zamówienia.
  W przypadku zwrotu przesyłki nadanej do klienta przez Sklep z powodu:
  a) błędnego adresu podanego podczas składania zamówienia,
  b) odmówienia odebrania lub nie odebrania przesyłki w określonym terminie,
  Klient ponosi dodatkowe koszty wysyłki jeśli zdecyduje o ponownej wysyłce. Jeśli zdecyduje o rezygnacji z zamówienia, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty wysyłki tego zamówienia.

Odstąpienie od umowy

 1. Klient może odstąpić od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przesyłki poprzez poinformowanie Sklepu o swojej decyzji wysyłając dokument na jeden z poniższych adresów:
  a) pocztą tradycyjną: Polish Educational Centre Literka, 63 Jeddo Road, Unit 1, London W12 9ED.
  b) pocztą elektroniczną: info@literka.co.uk
 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko wtedy, gdy zwracane Produkty nie były używane, kopiowane ani nie zostały w żaden sposób „uszkodzone” oraz zostały odesłane w oryginalnych opakowaniach.
 3. Zwracane Produkty należy odesłać w terminie 14 (czternastu) dni od momentu wysłania oświadczenia, na adres: Polish Educational Centre Literka, 63 Jeddo Road, Unit 1, London W12 9ED
 4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania Produktu ponosi kupujący i nie podlega on zwrotowi.
 5. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe zabezpieczenie Produktów przed uszkodzeniami powstałymi w trakcie przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub używania Produktów, zwrot nie zostanie przyjęty.
 6. Sklep dokona zwrotu kosztów zakupu produktów nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru. Literka.co.uk nie zwraca kosztów dostawy. Zwrot zapłaconej kwoty nastąpi na rachunek Klienta, z którego płatność została dokonana pierwotnie.

Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym Produkcie wad technicznych lub niezgodności zawartości przesyłki z Zamówieniem.
 2. Reklamacje należy składać:
  a) pocztą tradycyjną na adres: Polish Educational Centre Literka, 63 Jeddo Road, Unit 1, London W12 9ED
  b) na adres mailowy Sklepu: reklamacje@literka.co.uk
  c) telefonicznie pod numerem telefonu (+44) 7849132531
 3. Sklep rozpatrzy reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Produkty uszkodzone zostaną wymienione na pełnowartościowe. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu np. z powodu wyczerpania nakładu, Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Produktu najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

Postanowienia końcowe

 1. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (Invoice) VAT, która jest podstawą jakichkolwiek roszczeń związanych z Zamówieniem.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres email oraz hasło Użytkownika bez jego wiedzy.
 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta.
 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta na stronie Sklepu.
 5. W trakcie realizacji zamówienia Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego podczas składania zamówienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. W ostateczności sprawę sporną rozstrzyga właściwy miejscowo i rzeczowo
   

  Literka zastrzega sobie zmianę regulaminu. Regulamin jest aktualny od 26 sierpnia 2021